Simple Past Tense

Türkçesi basit geçmiş zaman olan bu konuya, geçmiş zamanda olmuş ve bitmiş cümleler kurarken ihtiyaç duyarız.


Durum cümlelerinde kullanımı

Durum cümlelerinde be (olmak) fiili kullanıldığı için, bu fiilin past-tense çekimi kullanılır, yani was,were kullanmak geçmiş zamanda ki durum cümleleri için yeterli olacaktır.

 • Tekil kişilerde I,he,she,it için was kullanılırken
 • Çoğul kişilerde You,We,They için were kullanılır.

You kelimesi türkçeye çevrildiğinde sen veya siz durumuna gelsede ingilizcede siz hitabından dolayı çoğul durumundadır.


Examples

 • It was good.
 • There was nothıng.
 • They were happy.
 • She was running

Örnekler

 • İyiydi.
 • Hiçbir şey yoktu.
 • Onlar mutluydu / Mutluydular.
 • O (Kadın) koşuyordu.

Eylem cümlelerinde kullanımı

Eylem cümlelerinde fiilere ihtiyaç duyarız, koşmak bir eylemdir, koştu ise geçmiş zaman halidir, ancak koşuyordu ise bir eylem değil durum cümlesidir. İngilizce de past-tense deki eylem cümlelerinde fiilin ikinci hali kullanılır. Fiillerin 2. hallerinin türkçedeki gibi düzenli bir yapısı olmadığı için bu fiilere irregular verbs (düzensiz fiiller) denmiştir.
Run (Koşmak) fiilini ele alırsak, fiilin ikinci hali ran dır. Dolayısıyla "Kız koştu." gibi bir cümle kurmak istersek "The girl ran." dememiz yeterli olacaktır. Bu cümleyi betimleyerek daha güzel hale getirebilirsiniz.

Irregular Verbs Listesi

Irregular verbs düzensiz fiiler anlamına gelir, ingilizcede bazı fiiler kullanıldıkları zaman dilimine göre, yazım ve söylem değişikliğine uğrarlar, bu fiiller arasında düzgün bir kural bulunmadığı için, düzensiz fiiler denir. Bu fiilerin ezbere bilinmesi gerekir, bir çok kez pratik yaparak ve dinleyerek kolayca öğrenebilirsiniz. Aşağıda bu fiilerin listesine yer verilmiştir. İlk sütun fiilin yalın halini, geniş zamanda bu hali kullanılır, ikinci sütün fiilin geçmiş halini, past tense için bu hali kullanıılır, üçüncü sütun ise past participle halini bu kısım ise perfect tense lerde kullanılır.

v0/v1 v2 v3
awake awoke awoken
be was, were been
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bid bid bid
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burst burst burst
burn burned/burnt burned/burnt
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive drove driven
drink drank drunk
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
flee fled fled
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
learn learned/learnt learned/learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
show showed showed/shown
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
win won won
write wrote written

Pozitif Cümle Kurulumu

Geçmişte yaptığımız pozitif bir işi belitmek istersek, örneğin: Su içtim gibi bir cümle kurmak istersek, fiilin ikinci halini kullanmamız gerekir içmek fiili ingilzice "drink" kelimesidir bu kelime düzensiz fiilere girdiği için listeden keliminin v2 haline bakarız ve bunun karşılığı "drank" kelimesidir, o halde kuracağımız cümle şu şekilde olmalı. "I drank the water". Bu sayede suyu içtim anlamına gelen bir cümle kurmuş olduk.
>Genel yapı : Özne + Fiilin 2. hali + Obje şeklindedir.

Negatif Cümle Kurulumu

Aynı örneğin negiatif hali suyu içmedim olacaktır, o halde cümlemiz için kesinlikle bir "not" kelimesi kullancağız, bunun yanında, bu cümle bir eylem cümlesi olduğu içi yapmak fiilinin olumsuz halini kullancağız yapmak fiilinin ingilizce karşılığı "do" kelimesidir düzensiz bir fiil olduğu için geçmiş zaman hali "did" kelimesidir bunu irregular verbs listesinde görebilrsiniz. O halde cümlemizde did ve not kelimelerini kesinlikle kullanacağız, geriye kaldı ana eylem yani içmek eylemi, ingilzicede geçmiş zaman olumsuz cümlelerinde fiilin yalın hali kullanıldığı için v0/v1 halini kullanıyoruz dolaıyısıyla cümlemiz, "I did not drink the water." Oluyor bu sayede suyu içmedim anlamında bir cümle kurmuş olduk.
Genel yapı: Özne + did not / didn`t + Fiilin yalin hali + Obje

Soru Cümlesi Kurulumu

Soru cümlelerinde yardımcı fiil her zaman başa gelir, yani yardımcı fiilimiz do ise geçmiş zaman halide did ise cümleye eğer pozıtifse did negatifse did not ile başlarız, mesela suyu içtin mi ? Gibi bir cümle kurmak istersek, Did you drink the water ? Diyebiliriz
Genel Yapı: Yardımcı fiil + Özne + Fiil yalın hali + Obje şeklindedir.
Negatif halini yazmak istersek, did not / didn`t kullanırz oda şu şekilde olur. Didn`t you drink the water ?

 • Pozitif cümlelerde fiilin ikinci halini kullan.
 • Negatif cümleler için did not + fiilin yalın halini kullan.
 • Soru cümlelerinde yardımcı fiili başa getir.